728 x 90

,نمايش انتخابات رياست جمهورى ,فساد اقتصادى,اختلافات سیاسی در ایران,

بلبشوی انتخابات

-

کارزار تحریم عمومی نمایش انتخابات رژیم آخوندی
کارزار تحریم عمومی نمایش انتخابات رژیم آخوندی
بلبشوی انتخابات نظام
گرگ دعواهای کرسی و مقام
این نمایش در همه ابعاد آن
گوید اوضاع هست بد جوری درام
گشته کاندید هم‌چنان مور و ملخ
گله‌ای از جان نثاران «امام»
خوان یغمایی است اندر پیش رو
قدرت است پول و دنیایی به کام
از میان این همه زالو صفت
عده‌یی هستند اشخاصی بنام
هست برجسته سه کس در جمعشان
در رذالت صاحب جاه و مقام
اولی شیّاد و روباه بنفش
شارلاتان زبده‌ای تام و تمام
چهار سال با همت و تدبیر او
شد در آمدها فزون و بادوام
دومی جلاد و شیخی کهنه کار
کرده امضا مدرک او را «امام»
تازه وارد باشد و عظما نشان
صاحب منصب بُوَد در قتل‌عام
بعد از این سرمایه‌های عدل و داد
عنتری نیز این وسط بنهاد گام
گفته بود عظما به او هان ای پسر
روزگار و نقش تو دیگر تمام
حرف «آقا» از برایش کشک بود
آمد و بگسست افسار و لگام
این مثلث شد نماد اعتبار
بهر دزدی و فساد و قتل‌عام
همچو ارکستر شلم شوربا شد
انتخابات کذایی نظام
جمعی از اوباش و خیلی از وحوش
هر کسی سازی نوازد صبح و شام
حال و روز حضرت «‌ آقا» کنون
مضطرب آشفته حال و تلخکام

هر چه باشد این بساط و مضحکه
حرف ما باشد ولیکن یک کلام
سرنگونی هست تنها رأی ما
اندر این ره می‌نماییم اهتمام
فرودین ۹۶ / گودرز.