728 x 90

-

حقوق شهروندی ولایت

-

حقوق شهروندی در ولایت
که ”روحانی “نمود آن را روایت
در این دنیا حقّا بی‌نظیر است
اگر در آن کنی قدری عنایت
تمام شهروندان صاحب حق
عدالت می‌شود کلاً رعایت
نخستین اصل آن حق حیات است
خدا داده به هر کس در بدایت
اگر با حکم اعدام سلب گردید
بود محصول قانون و قضاوت
وگر مقتول شد هنگام تعزیر
نباید گفت باشد این جنایت
بود بخشی ز حق شهروندی
شود این‌گونه ارشاد و هدایت
رواج اعتیاد و فقر و فحشا
فروش کودکان بی‌بضاعت
ندارد مانعی بر طبق قانون
خودش باشد به نوعی یک تجارت
همه افراد آزادند و مختار
ولیکن تحت قانون ولایت
تخطی گر از این قانون کندکس
محارب باشد و جرمش خیانت
بود آزاد هر فکر و عقیده
اگر قانون به آن داده رضایت
نباید سلب گردد مالکیت
مگر قانون کند آن را اجابت
هزاران میلیارد در یک حسابی
شده واریز اگر از پول ملت
حقوق شهروندی بوده لابد
که قانونی شده از آن حمایت
زنان هم طبق اصل شهروندی
ندارد حقشان حد و نهایت
حقوق شهروندی نجومی
که شرح آن بود صدها حکایت
زنان از فرط حق و امتیازات
همه دارند از عظما شکایت
برابر بودنش با مرد لیکن
از آن ذکری نشد در آن روایت
از این منشور حق شهروندی
که تدوین گشته از روی درایت
جهان از محتوایش سورپریز شد
بدان دادند عنوان وقاحت

دی _ 95 گودرز.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c67efe38-2f04-44fa-8e59-8b9451d408a8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات