728 x 90

شكنجه زندانيان,زندانیان سیاسی,اقلیتهای مذهبي,

پیشنهاد نصب پابند الکترونیکی به زندانیان سیاسی در صورت آزادی

-

پیشنهاد نصب پابند الکترونیکی به زندانیان سیاسی در صورت آزادی
پیشنهاد نصب پابند الکترونیکی به زندانیان سیاسی در صورت آزادی
روز یکشنبه 18مهرماه زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز که مدتی در قرنطینه و انفرادی زندان گوهردشت محبوس بود به سالن 12 در بند 4 همین زندان منتقل گردید. قابل ذکر است که زمان محکومیت این زندانی به پایان رسیده است، اما مبلغ خیلی زیادی از وی وثیقه مالی می‌خواهند و یا در صورت عدم پرداخت وثیقه به او گفته شده که بایستی در صورت آزادی، پابند الکترونیکی جهت کنترلت نصب کنیم که این زندانی چنین تحقیری را نپذیرفته است.

همچنین مأموران اطلاعات و دست‌اندرکاران زندان گوهردشت به تعدادی از زندانیان از جمله زندانی سیاسی بهنام موسیوند و جلیل‌زاده از زندانیان بهایی پیشنهاد داده‌اند که در قبال آزادی‌شان می‌توانند با نصب پابند الکترونیکی آزاد شوند، این زندانیان نیز چنین تحقیری را نپذیرفته‌اند.