728 x 90

تشدید سرکوب ,

تهدید دانشجویان معترض دانشگاهها توسط مزدوران بسیج دانشجویی

-

دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه امیرکبیر
مزدوران بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تحت عنوان انجمن اسلامی دانشگاه از ریاست دانشگاه امیرکبیر خواسته‌اند که چنان‌چه نمی‌تواند جلوی اقدامات اعتراضی دانشجویان را بگیرد تحت عنوان، بازگشت قانون مداری، بگذارد که آنها خودشان مستقیم وارد صحنه بشوند و مانع از اقدامات بعدی دانشجویانی که حداقل خواسته‌های صنفی خود را در قالب تجمعات اعتراضی طرح کرده‌اند، بگیرند.

ضمنا طی سه روز اخیر از ۹ مهرماه ۹۵ تا ۱۲مهر ۹۵، برای سومین بار ایادی مزدور رژیم در بسیج دانشجویی دانشگاههای امیرکبیر و خواجه نصیر در هراس از گسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان، از انعکاس خبرهای اعتراضات و تجمعات دانشجویی توسط مجاهدین ابراز وحشت کرده و تلاش می‌کنند انعکاس این خبرها توسط مجاهدین را تبدیل به اهرم ترساندن و ممانعت دانشجویان از ادامه تجمعات بکنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79b52199-dca9-4e34-8c2c-f345c9cb3b61"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات