728 x 90

قتل عام 67,تشدید سرکوب ,

مشهد - تأمین حفاظت ۲۴ساعته در باغ ملک آباد محل گورهای جمعی و قصر خامنه‌ای

-

کاخ ملک آباد مشهد
کاخ ملک آباد مشهد
باغ ملک آباد مشهد که اخیراً گزارش شده بود یکی از محلهای دفن گورهای جمعی شهدای قتل‌عام 67می باشد به‌طور 24ساعته حفاظت می‌شود. زیرا این محل یکی از قصرهای اقامت خامنه‌ای است.