728 x 90

زندانیان سیاسی,

انتقال شماری از زندانیان سیاسی به بند ۱۰ گوهردشت

-

تشدید فشار بر زندانیان سیاسی گوهردشت
تشدید فشار بر زندانیان سیاسی گوهردشت
بنا‌به گزارشهای دریافتی پیروز منصوری، صالح کهندل و افشین بایمانی به دلالیل نامشخصی به انفرادی بند 10 زندان گوهردشت کرج منتقل شده‌اند.
بنا‌ به خبرهای دریافتی این سه زندانی به سالن 12 انفرادی منتقل شده‌اند. هنوز از دلایل انتقال این زندانیان سیاسی خبری در دست نیست.
بر اساس خبرهای دریافتی از سوی اداره اطلاعات مقرر شده است که این افراد دست کم 72ساعت باید در زندان انفرادی نگهداری شوند.

رسول حردانی هم‌چنان در اعتصاب‌غذا
رسول حردانی که از 33روز پیش اعتصاب‌غذایش را شروع کرده، هم‌چنان در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد. شکنجه‌گران و دژخیمان زندان از رسیدگی به خواسته‌های این زندانی سیاسی خودداری می‌کنند.