728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,

زندان گوهردشت ؛ محدود کردن امکان تماس تلفنی زندانیان

-

زندان گوهردشت كرج
زندان گوهردشت كرج
کرج - قطعی بیش از نیمی از تلفنهای عمومی زندان گوهردشت کرج
طی روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 فروردین خطوط ارتباطی تلفنهای عمومی در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج به حداقل نصف رسیده است. مأموران سرکوبگر به بهانه تعمیرات و اختلالات خطی بیش از نیمی از تلفنهای عمومی که در داخل سالنها تعبیه گردیده بود را قطع و از کار انداخته‌اند. هنوز هیچ پاسخ درستی به زندانیان در مورد چرایی قطعی ارتباطات وخطوط تلفن داده نشده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/55a4d7d8-9944-4f28-8fa7-69e840170aa1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات