728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام 3زندانی در رشت

-

اعدام در رژیم آخوندی وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات مردم
اعدام در رژیم آخوندی وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات مردم
رژیم آخوندی سه زندانی را در زندان مرکزی رشت بدار آویخت.  این اعدامها روز شنبه 18مهر94 صورت گرفت.

شايان ذکر است که طی ماه گذشته چهار زندانی ديگر در دو نوبت يکی در روز شنبه 21شهریور 94 در زندان مرکزی رشت  و ديگری در تاريخ شنبه 28شهریور اعدام شده اند.