728 x 90

زندانیان سیاسی,اذيت و آزار زندانيان,

تشنج و التهاب در بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج پس از جانباختن شاهرخ زمانی

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
بعد از جانباختن مشکوک زندانی سیاسی شاهرخ زمانی، مزدوران قضاییه و حراست و سردژخیمان زندان به بند مربوط به زندانیان سیاسی ریختند.
هم بندیهای شاهرخ زمانی با مأموران و مزدوران به درگیری لفظی پرداختند. تا زمان دریافت این گزارش فضای بند زندانیان سیاسی گوهردشت کرج متشنج و به هم ریخته بود.