728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتصاب آهن‌فروشان و درگیریهای دستفروشان در تهران

-

بازار آهن تهران
بازار آهن تهران
روز گذشته اعتصاب آهن‌فروشان تهران در بازار قدیم آهن‌فروشان در خیابان موسوم به 15خرداد و بازار آهن‌فروشان شاه آباد وارد ششمین روز خود شد. آهن‌فروشان بازار تهران از روز 30تیر در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانهٴ مالیاتی رژیم مغازه‌های خود را بسته‌اند آنها اعلام کرده‌اند تا وقتی سیاستهای چپاولگرانه تحت عنوانهای افزایش مالیاتی و ارزش افزوده ادامه داشته باشد به سرکار باز نخواهند گشت.
روز دوشنبه صحنه همیشگی درگیری دستفروشان به جان آمده با مزدوران رژیم در گیشا مقابل پاساژ نصر تکرار شد. دست فروشان در مقابل زورگویی مزدوران مقاومت کرده و با آنان درگیر شدند، مردم و جوانان حاضر در صحنه نیز به کمک آنان شتافتند. مزدوران با وارد کردن نیروی انتظامی و بعد از دستگیری دو دستفروش زحمتکش و مصادرهٴ اموال آنان با مشاهده جمعیت خشمگین عقب‌نشینی کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/50bae247-d680-4aae-8fdb-09f7fd6d9063"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات