728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,عدام دسته جمعي,

نقل و انتقال زندانیان محکوم به اعدام در زندان مرکزی کرج

-

زندان مرکزی کرج
زندان مرکزی کرج
طی روزهای بیستم تا بیست و چهارم فروردین 94 - مأموران سرکوبگر زندان مرکزی کرج اقدام به جابه‌جایی زندانیان محکوم به اعدام از این زندان به زندان دیگر کرده‌اند. همچنین دژخیمان زندان با تعویض بند زندانیان محکوم به اعدام سعی می‌کنند که از تمرکز این زندانیان جلوگیری کرده و با اقدامات اعتراضی آنان مقابله کنند. طی روزهای اخیر از زندان قزلحصار کرج که اصلی‌ترین زندان محکومین به اعدام در کرج است تعدادی از متهمین به اعدام به زندان مرکزی کرج منتقل شدند. زندانیان می‌گویند این جابه‌جاییهای مشکوک جهت سر دواندن خانواده‌های معترض زندانیان نیز هست.