728 x 90

اخبار اعتراضي,

حمایت مردم از دستفروشان در مقابل یورش مأموران سرکوبگر

-

 دستفروشان در بازار تهران  - آرشیو
دستفروشان در بازار تهران - آرشیو
ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 20اسفند در خیابان ولیعصر تهران، مأموران رژیم عطرفروشان کنار خیابان را مورد اذیت و آزار قرار دادند و با لگد بساط محقر آنها را بهم می‌زدند. مغازه‌داران با مشاهده این صحنه به حمایت از عطرفروشان کنار خیابان برخاستند و به مأموران سرکوبگر رژیم اعتراض کردند. حمایت و اعتراض شدید مغازه‌داران و همچنین عطرفروشان موجب شد که مأموران رژیم به سرعت محل را ترک کنند.