728 x 90

شقه دروني رژيم,

احضار یک عضو مجلس ارتجاع به دادگاه در جریان کشمکشهای باندی

-

موسوی نماینده مجلس ارتجاع از اهواز
موسوی نماینده مجلس ارتجاع از اهواز
یک عضو مجلس ارتجاع از اهواز به نام موسوی توسط دستگاه قضاییه رژیم به اتهام تشویش اذهان عمومی به دادگاه احضار شد.
وی طی اظهاراتی در مجلس آخوندی این اتهام را رد کرد و گفت برای این احضاریه هیچ اعتباری قائل نیست و به آن گردن نخواهد گذاشت. موسوی علت این اقدام دستگاه قضاییه را اعتراض به دخالت «چند نفر از قضات» در امور مربوط به او در اهواز دانست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات