728 x 90

اعتراضات كارگري,

اعتراض شالیکاران منطقه لنجان و زرین شهر در اصفهان

-

نقشه اصفهان
نقشه اصفهان
بیش از 200تن از شالیکاران منطقه لنجان و زرین شهر در اصفهان در مقابل اداره بهداشت تجمع کردند و به خسارتهای وارده به کشاورزان اعتراض کردند. تجمع‌کنندگان شعارهایی علیه کارگزاران رژیم سر دادند.