728 x 90

تشديد اقدامات سركوبگرانه,

حکومت نظامی در بندر عباس

-

نقشه بندرعباس
نقشه بندرعباس
بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز شنبه 14بهمن در اکثر نقاط شهر بندرعباس، مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی با خودرو و ونهای شیشه دودی در خیابان مستقر شده بودند. در اکثر خیابانهای اصلی شهر و به فواصل 200 الی 300 متر خودروهای ون نیروی انتظامی مستقر شده بودند. خاطرنشان می‌شود مدتی است درگیریهای پراکنده‌یی به‌خصوص شبها در بندرعباس روی داده و صدای شلیک به گوش می‌رسد.