728 x 90

فرهنگ و ادبيات,

همبستگی جنبشها

-

دیدار یاسر عرفات با  برادر مجاهد مسعود رجوی در  تهران
دیدار یاسر عرفات با برادر مجاهد مسعود رجوی در تهران
همبستگی فرهنگی انقلاب مردم ایران با انقلاب فلسطین
در میهن ما از سالهای دهه 40 که جوانان روشنفکر و مسؤل این سرزمین عزم جزم کردند که سقف سیاه دیکتاتوری را بشکافند و طرحی نو دراندازند، بسیاری از آنها به انقلاب فلسطین که پیروزیهای چشمگیری به‌دست آورده و در اعتلا بود، رو نمودند. انقلابی بزرگ شکرالله پاک‌نژاد، بعضی از چریکهای فدایی خلق و برخی از کادرهای مجاهدین از آنجمله بودند.

در قرارگاههای انقلاب فلسطین، مجاهدین در کنار کسب آموزشهای نظامی، با سرودها و ترانه‌های فلسطینی آشنا شدند و آنها را با خود به سازمان آوردند. در پایگاهها و در برنامه‌های کوهنوردی آنها را می‌خواندند و از آنها انگیزه می‌گرفتند.
بعد از دستگیری اعضای سازمان مجاهدین در شهریور 50، آنها این سرودها را به زندان بردند و در طول دهه 50 از جمله سرودهایی بر مبنای آهنگهای فلسطینی ساختند.
بعد از انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و آزاد شدن مجاهدین از زندانهای شاه، آنها این سرودها را به شکل حرفه‌ای اجرا و منتشر کردند. تعدادی از آنها همزمان با دیدار رهبر فقید انقلاب فلسطین یاسر عرفات با برادر مجاهد مسعود رجوی در تهران، منتشر گردید.

سرودهای مزبور عبارتند از:
سرود مجاهد، بر مبنای سرود «فدایی» سرود ملی فلسطین
سرود به خونم، بر اساس سرود ”بلادی“
سرود ”برخیز ای خلق ستمدیده“ بر مبنای سرود ”اقمص یراک فی دمی“
سرود ”رزم مجاهد“ بر اساس سرود ”هذا هو دربی“
سرود توفان بر مبنای سرود ”ابین المدفع ابین یا فلسطین“
و سرود ”اشرف می‌ماند“ بر اساس سرود ”سیف“

به متن سرود بخونم که هماهنگ با سرود فلسطینی بلادی بلادی سروده شده توجه کنید:

سرود بخونم
(هماهنگ با سرود فلسطینی بلادی بلادی)

(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2
در رزم و خون جان می‌دهم
تا از قید دشمن رهم
پوشیده از خونها رهم
آزاده‌ای از جان رهایم
(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2

* * *

با رزم ما شب می‌رمد
خورشید از تاریکی دمد
صبح آزادی می‌رسد
عاشقم من بر توده‌هایم
(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2

* * *

با یاری خلق دلیر
می‌گشایم بند از اسیر
می‌کنم ظالم را حقیر
من رهرو راه خدایم
(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2

* * *

با دهقانان و کارگر
برپا می‌سازم من شرر
می‌پیچد در هر رهگذر
بر آسمانها این صدایم
(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2

* * *

برخیز و با رزمندگان
بر خاک افکن کاخ شهان
من هم پویا از قلب و جان
با درد خلقم آشنایم
(به خونم به خونم به خونم
راه خود را می‌گشایم) 2

* * *

ای کارگر ای کارگر
ای دهقانان رنجبر
مگذارید از ظالم اثر
من هم بر دوش باشد لوایم