728 x 90

-

گزارش اداره حراست آلمان: وظیفه اصلی اطلاعات رژیم ایران زیرنظر گرفتن و مقابله با مخالفان در داخل و خارج کشور است

-

تظاهرات حامیان مقاومت در آلمان
تظاهرات حامیان مقاومت در آلمان
سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در مرکز فعالیتهای جاسوسی رژیم ایران قرار دارند

شبکه‌های وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین ایرانیان مخالف را در آلمان تحت مراقبت قرار می‌دهند


اداره حراست از قانون اساسی آلمان در گزارش سالانه خود در مورد فعالیتهای جاسوسی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران نوشت: سازمانهای اطلاعاتی رژیم ایران شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ابزار محوری این حکومت برای حفظ قدرت آن هستند.
وظیفه این سازمانها علاوه بر تضمین وضعیت موجود در داخل کشور جمع‌آوری اطلاعات در خارج از کشور نیز تعریف شده است.
وزارت اطلاعات، به‌دلیل ساختار بزرگ و اهمیتش در حفظ نظام، یکی از پرقدرت‌ترین وزارتخانه‌های حکومت ایران است.
در گزارش اداره حراست آلمان آمده است:
وظیفه اصلی دستگاه سرویس اطلاعاتی رژیم ایران، زیرنظر گرفتن و مقابله متمرکز با گروه‌های مخالف در داخل و خارج کشور است.
فعالیتهای جاسوسی رژیم ایران که علیه آلمان صورت می‌گیرند، اغلب توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شوند. یک موضوع محوری در فعالیتهای جاسوسی این رژیم، شناسایی مخالفان تبعیدی در بین جامعه ایرانیان مقیم آلمان است که جمعیت آنها به ۵۰.۰۰۰نفر بالغ می‌شود. در این رابطه، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به‌طور خاص در مرکز فعالیتهای جاسوسی رژیم ایران قرار دارند.
اداره حراست آلمان در مورد نحوه این اقدامات جاسوسی رژیم می‌نویسد: کنترل فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی علیه مخالفان درجه اول، توسط مرکز وزارت اطلاعات در تهران انجام داده می‌شود.
در این زمینه وزارت اطلاعات از سفر افراد به ایران برای موضوعات خانوادگی و تجارتی استفاده می‌کند. به‌طوری‌که برای کسانی که به ایران می‌روند، به ندرت امکانپذیر است که از معرض همکاری با وزارت اطلاعات دور بمانند.
از سوی دیگر شبکه‌های وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین، نقش مهمی برای تأمین اطلاعات را بازی می‌کند. کارمندان اطلاعاتی که در آنجا به‌کار گرفته می‌شوند به‌طور خاص ایرانیان مخالف را در آلمان تحت مراقبت قرار می‌دهند. آنها وظیفه دارند، فعالیتهای جاسوسی را که از طریق وزارت اطلاعات در تهران دستور داده می‌شوند، اجرا کنند و مورد پشتیبانی قرار دهند.
برای تأمین این اطلاعات از روشهای جاسوسی استفاده می‌کنند و کنسولگریها و نمایندگیهای رژیم ایران که در آلمان هستند متعهد به حمایت و پشتیبانی از این مأموران هستند.
اداره حراست آلمان، در گزارش خود خاطرنشان می‌کند: وظیفه دستگاه جاسوسی رژیم ایران، حفظ قدرت و نگه‌داشتن رژیم فعلی است. از این‌رو در آینده نیز رژیم ایران روی اپوزیسیون ایران در آلمان تمرکز خواهد داشت.
روزنامه آلمانی دی ولت نیز در این باره نوشت: یکی از وظائف وزارت اطلاعات رژیم ایران در آلمان جاسوسی و تحت تعقیب و مراقبت قراردادن اپوزیسیون، به‌ویژه مجاهدین خلق است.
این مأموریت زیر نظر مأموران رژیم در آلمان پیگیری می‌شود. از ادارات امنیتی گزارش می‌شود که فعالیتهای اطلاعاتی رژیم ایران در آینده، هم‌چنان روی فعالیتهای نیروهای اپوزیسیون متمرکز خواهند ماند.