728 x 90

اعتراض حقوق بشرى,

تجمع اعتراضی مردم در تهران در اعتراض به گرانی و کمبود مرغ

-

صف خرید مرغ
صف خرید مرغ
مردم در تهران در اعتراض به گرانی و کمبود مرغ در خیابان پانزده خرداد تجمع کردند. تجمع اعتراضی مردم از ساعت نه صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا ساعت یک ظهر ادامه داشت. تجمع اعتراضی مردم به‌نحوه توزیع مرغ و گرانی آن در فروشگاهها و نمایشگاههای تعیین شده به‌رغم وعده‌های داده شده از سوی رژیم بود.