728 x 90

بحران اقتصادي جهاني,

گزارش سازمان شفاف سازی - ریشه اصلی بحران اقتصادی

-

سازمان شفافیت جهانی
سازمان شفافیت جهانی
سازمان جهانی شفاف سازی، در گزارشی، فساد را عامل عمده بحران اقتصادی جاری عنوان کرده است. این گزارش که در پارلمان اروپا مطرح شده می‌گوید که مردم خواهان پاسخگویی مقامهای دولتی هستند.
مدیر سازمان جهانی شفاف سازی می‌گوید: ”مؤثرترین راه مقابله با اعتراضها و نارضایتی‌های جمعی افزایش کامل پاسخگویی به مردم است. اگر به کشورهایی مثل یونان نگاه کنید، هشتاد درصد مردم می‌گویند به نظام و احزاب سیاسی اعتماد ندارند“.
در پرتغال هم که دولت به توصیه اتحادیه اروپا دست به اقدامهای ریاضتی زده، عدم اعتماد به سازمانهای کشوری و اروپایی افزایش یافته است.
مدیر شعبه سازمان جهانی شفاف سازی در پرتغال می‌گوید: ”ترکیب اقدامات ریاضتی، فساد و افشای رسواییهای مالی در دولت و پارلمان موجب نارضایتی شدید مردم و ناآرامیهای اجتماعی شده است. بعبارت دیگر، این ترکیب، اعتماد مردم را نسبت به دموکراسی متزلزل کرده است“.
با وجود این، سازمان جهانی شفاف سازی می‌گوید بحران مالی فرصتی است برای ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختارهای حکومتی.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a1ff6780-777b-4f80-a25c-4a7ab3302ea1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات