728 x 90

۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع

 عملیات کانونهای شورشی
عملیات کانونهای شورشی

  • ۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع توسط نمایندگان قلابی برای به بند کشیدن زنان میهن
  • انفجار در شهرداری تخریب و چپاول در منطقه ۱۲ مشهد
  • انفجار در کمیته امداد خمینی ملعون در ایرانشهر
  • پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در تهران، مشهد، اصفهان و اهواز
  • پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن بنیاد فساد و غارت آخوندها و پاسداران در آمل
  • پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در قائمشهر
  • به آتش کشیدن نمایش تبلیغات آخوندی بر فراز پل هوایی در مشهد
  • بستن خیابان با آتش در تهران، کرج، ارومیه و قرچک ایلام

 

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 0

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 1

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 2

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 3

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 4

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 5

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 6

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 7

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 8

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 9

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 10

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 11

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 12

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 13

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 14

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 15

-۱۵ عملیات کانون‌های شورشی در پاسخ به دجالگری و تصویب لایحهٔ سرکوبگرانهٔ ”ترویج فرهنگ عفاف و حجاب“ در مجلس ارتجاع - 16
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cb2cfd21-837b-4341-b1dc-b29e90e29c10"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات