728 x 90

یازده همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه
یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

تجمع پنجشنبه ۵تیر کارگران مثل روزهای گذشته، روبروی دفتر مدیریت در محوطه شرکت ادامه داشت.
خواستهای کارگران بشرح زیر بود:

  • پرداخت دستمزدهای فروردین، و اردیبهشت ماه وتمدید دفترچه درمانی و خدماتی.
  • امنیت شغلی وبرچیده شدن بساط فاسد خصوص از هفت‌تپه.

شایان ذکر است که این یازدهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه است که همچنان ادامه دارد.