728 x 90

یازدهمین روز اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و مراکز تولید نیرو

یازدهمین روز اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ومراکز تولید نیرو
یازدهمین روز اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ومراکز تولید نیرو

روز سه‌شنبه ۲۱مرداد، اعتصاب عمومی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و نیز چندین مرکز تولید نیرو، وارد یازدهمین روز خود شد.

کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزدها، پرداخت کلیه معوقات مزدی و کوتاه شدن دست شرکت‌های پیمانکار و واسطه در استخدام کارگران، پایان دادن به قراردادهای وقت و سفید امضا هستند.

در روزهای اخیر کارفرمایان و کارگزاران رژیم در تأسیسات نفتی، تلاش کرده‌اند با پرداخت بخشی از معوقات مزدی در چند مرکز اعتصاب و یا دادن وعده و وعید، اعتصاب به هم پیوسته کارگران را از هم جدا کنند. اما نه تنها تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند، بلکه بخشهای جدید از کارگران پروژه‌ای صنعت نفت نیروگاهها به اعتصاب پیوسته‌اند.