728 x 90

گوشمالی آخوند شیاد توسط جوانان دلیر تبریز

گوشمالی آخوند حکومتی توسط جوانان تبریزی
گوشمالی آخوند حکومتی توسط جوانان تبریزی

عصر جمعه ۱۶آبان سایت حکومتی رکنا گزارش کرد یک آخوند حکومتی که قصد دخالت در زندگی شخصی مردم را داشت در پارکی اقدام به تذکر به شماری از جوانان تبریزی کرد اما در مقابل با پاسخ کوبنده آنها مواجه شد.

جوانان تبریزی ضمن درگیری با این آخوند حکومتی اور ا گوشمالی داده و روانه بیمارستان کردند تا برای سایر مزدوران رژیم نیز درس عبرتی باشد.

شایان ذکر است که در تاریخ ۴آبان ماه در شهر رشت نیز یکی از مأموران زن امربه معروف رژیم که به‌گفته خودش سال‌ها نهی از منکر می‌کرده در پارک به یک خانمی تذکر می‌دهد و آن خانم تاب نیاورده و مأمور زن امر به معروف را اساسی گوشمالی می‌دهد تا جایی که بی‌جان می‌شود.

قابل ذکر است که زن مأمور اعتراف می‌کند که جمعیت حاضر که این صحنه را تماشا می‌کردند حتی حاضر نبودند به پلیس زنگ بزنند و آن خانم را نیز فراری دادند!