728 x 90

گرامی باد چهلمین روز شهدای بیگناه زاهدان در جمعه خونین

جمعه خونین زاهدان
جمعه خونین زاهدان

امروز چهل روز است که از کشتار نمازگزاران بیگناه که در نماز جمعه زاهدان شرکت کرده بودند می‌گذرد. تنها گناه آنها این بود که حق خود را فریاد زدند، اما گزمه‌های خامنه‌ای با باز کردن رگبار گلوله‌های جنگی تلاش کردند که صدای آنها را در گلو خفه کنند زیرا که دیکتاتور هیچ حقی را بجز برای خود، به‌رسمیت نمی‌شناسد و جان انسان‌ها هیچ ارزشی برایش ندارد.

در میان شهدای این روز خونین در زاهدان پیکر سوراخ شده کودک دو ساله به نام میرشکار نیز به‌چشم می‌خورد. جنایتی که نشان می‌دهد برای دیکتاتور سن و سال مطرح نیست و همه را با هم قتل‌عام می‌کند.

اما دیکتاتور هرگز فکر نمی‌کرد که رود خروشان خشم یک خلق ستمدیده سر بازایستادن نخواهد داشت و هر روز در یک شهر و گوشه این سرزمین پهناور موج بر می‌دارد، تا کاخ سفیانی ولایت فقیه را از بیخ و بن برکند.

برای گرامی‌داشت این شهیدان راه آزادی و میهن تصاویر آنها را ضمیمه این گزارش است تا بر ادامه راهشان مهر تأیید زده و برای سرنگونی نظام ولایت‌فقیه با آنها تجدید پیمان کنیم.

 

زاهدان

- ۱ ابراهیم گرگیج ۸مهر
ابوبکر علی‌زهی ۲ ابوبکر علی زهی ۸مهر
- ۳ ابوبکر فرزند شکور ۸مهر
- ۴ احمد سرگلزایی ۸مهر
- ۵ احمد شه بخش ۸مهر
اقبال شهنوازی ۶ اقبال شهنوازی ۸مهر
- ۷ امیر حمزه شهنوازی ۸مهر
- ۸ امین (طلبه مدرسه بدرالعلوم) ۸مهر
امین الله قلجایی ۹ امین الله قلجایی ۸مهر
- ۱۰ بلال آنشینی ۸مهر
جلیل رخشانی ۱۱ جلیل  رخشانی ۸مهر
- ۱۲ جلیل  محمد زهی ۸مهر
حمزه نارویی ۱۳ حمزه  نارویی ۸مهر
- ۱۴ حمید عیسی زهی ۸مهر
- ۱۵ حمید نارویی ۸مهر
رافع نارویی ۱۶ رافع نارویی  ۸مهر
- ۱۷ ریاست (بادل) بلوچ ۸مهر
صلاح‌الدین گمشادزهی ۱۸ صلاح الدین گمشادزهی ۸مهر
صمد شاهوزهی ۱۹ صمد شاهوزهی ۸مهر
- ۲۰ عبدالرحمن بلوچی  ۸مهر
- ۲۱ عبدالغفور نور براهویی ۸مهر
عبدالحمید ریگی ۲۲ عبدالمجید  ریگی ۸مهر
- ۲۳ عبدالملک شه بخش ۸مهر
- ۲۴ علی اکبر حلقه بگوش ۸مهر
- ۲۵ عمر شهنوازی ۸مهر
- ۲۶ عمران شه بخش ۸مهر
فرزاد شه‌بخش ۲۷ فرزاد شه بخش ۸مهر
لال محمد آنشینی ۲۸ لال محمد آنشینی ۸مهر
- ۲۹ لال محمد عالی زهی ۸مهر
محمد براهویی ۳۰ محمد براهویی  ۸مهر
محمد اقبال شهنوازی ۳۱ محمد اقبال شهنوازی  ۸مهر
- ۳۲ محمدامین گمشادزهی ۸مهر
- ۳۳ محمدرضا ادیب توتازهی ۸مهر
- ۳۴ محمد ریگی  ۸مهر
- ۳۵ محمد صدیق نارویی ۸مهر
محمدعلی گمشادزهی ۳۶ محمدعلی گمشادزهی  ۸مهر
- ۳۷ محمد فاروق رخش ۸مهر
- ۳۸ محمد قلجه‌ای ۸مهر
- ۳۹ محمود براهویی  ۸مهر
- ۴۰ منصور رخشانی  ۸مهر
نعمت‌الله کبدانی ۴۱ نعمت الله کبدانی  ۸مهر
- ۴۲ واحد گمشادزهی  ۸مهر
یاسر شه‌بخش ۴۳ یاسر شه بخش ۸مهر
- ۴۴ یونس نارویی  ۸مهر
عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) ۴۵ عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) ۸مهر
محمدعمر شهنوازی ۴۶ محمدعمر شهنوازی ۸مهر
- ۴۷ محمد قلجایی ۸مهر
- ۴۸ امین گله بچه ۸مهر
- ۴۹ حمزه نارویی فرزند محمد ۸مهر
- ۵۰ حمید نارویی فرزند محمدعلی ۸مهر
- ۵۱ موسی نهتانی ۸مهر
سامر هاشمزهی ۵۲ سامر هاشم زهی ۸مهر
علی براهویی ۵۳ علی براهویی ۸مهر
- ۵۴ ذکریا براهویی ۸مهر
علی عاقلی (نارویی) ۵۵ علی عاقلی (نارویی) ۸مهر
سلمان ملکی ۵۶ سلمان ملکی ۱۰مهر
- ۵۷ محمداقبال نایب زهی ۸مهر
جمال عبدالناصر محمد حسنی براهویی ۵۸ جمال عبدالناصر محمد حسنی براهویی ۱۰مهر
خدانور لجعه‌ای ۵۹ خدانور لجعه‌ای ۹مهر
ماه الدین شیروزهی ۶۰ ماه الدین شیرو زهی ۱۱مهر
مرتضی حسن زئی ۶۱ مرتضی حسن زئی ۱۰مهر
ذوالفقار حسن زئی ۶۲ ذوالفقار حسن زئی ۱۰مهر
آرمان حسن زئی ۶۳ آرمان حسن زئی ۱۰مهر
محمود حسن زئی ۶۴ محمود حسن زئی ۱۰مهر
- ۶۵ امید شهنوازی  ۸مهر
متین قنبرزهی ۶۶ متین قنبر زهی گرگیج ۸مهر
سدیس کشانی ۶۷ سدیس کشانی ۸مهر
موسی دویرا نارویی ۶۸ موسی دویرا ۸مهر
عمران حسن زهی ۶۹ عمران حسن زهی ۸مهر
محسن گمشادزهی ۷۰ محسن گمشادزهی  ۸مهر
- ۷۱ محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش)  ۸مهر
اسماعیل آبیل ۷۲ اسماعیل آبیل  ۸مهر
موسی آنشینی ۷۳ موسی آنشینی ۸مهر
- ۷۴ مهدی آنشینی ۸مهر
- ۷۵ مجید بلوچ زهی ۸مهر
جواد پوشه ۷۶ جواد پوشه ۸مهر
- ۷۷ عبدالصمد ثابتی زاده (شاهو زهی) ۸مهر
عبدالغفور دهمرده ۷۸ عبدالغفور دهمرده ۸مهر
عبدالمنان رخشانی ۷۹ عبدالمنان رخشانی ۸مهر
- ۸۰ بلال رخشانی ۸مهر
امید سارانی ۸۱ امید سارانی ۸مهر
- ۸۲ جابر شیروزهی ۸مهر
سلیمان عرب ۸۳ سلیمان عرب  ۸مهر
- ۸۴ غلام نبی نوتی زهی ۸مهر
- ۸۵ وحید هوت  ۸مهر
عبدالجلیل قنبرزهی ۸۶ عبدالجلیل قنبر زهی ۸مهر
عبدالله نارویی ۸۷ عبدالله نارویی  ۸مهر
عبدالوحید توحیدنیا ۸۸ عبدالوحید توحید نیا ۸مهر
امید صفرزهی ۸۹ امید صفر زهی ۸مهر
بهزاد ریگی ۹۰ بهزاد ریگی ۸مهر
نجم الدین تاجیک ۹۱ نجم الدین تاجیک ۸مهر
احمد (جْمّا) سارانی (علیزهی) ۹۲ احمد(جْمّا) سارانی (علیزهی) ۸مهر
- ۹۳ ابوبکر نهتانی ۸مهر
محمدجواد زاهدی ساری ۹۴ محمد جواد زاهدی ساری ۱مهر
محمد رخشانی ۹۵ محمد رخشانی ۸مهر - ۱۲ساله
- ۹۶ لال محمد آنشینی فرزند شریف ۸مهر
مصطفی بریجی ۹۷ مصطفی بریجی ۸مهر
- ۹۸ دانیال شه بخش ۸مهر - ۱۲سال
- ۹۹ خلیل قنبر زهی تنها فرزندعلیگور ۸مهر
- ۱۰۰ محمود شهنوازی فرزند امان‌الله ۸مهر
- ۱۰۱ امیرمحمد گمشادزهی فرزند قادر ۸مهر
- ۱۰۲ هستی نارویی فرزند بلال ۸مهر
امیرحسین پرنیان میرکازهی ریگی ۱۰۳ امیر حسین پرنیان میرکازهی ریگی ۸مهر
- ۱۰۴ حافظ محمد براهویی ۸مهر
- ۱۰۵ لال محمد براهویی ۸مهر
- ۱۰۶ اسماعیل حسین زهی ۸مهر
- ۱۰۷ مجید شه بخش ۸مهر
- ۱۰۸ ثامر شهنوازی ۸مهر
- ۱۰۹ عبدالخالق شهنوازی ۸مهر
عزیزالله کبدانی ۱۱۰ عزیزالله کبدانی ۸مهر
- ۱۱۱ میرشکار (نام نامشخص کودک) ۸مهر - ۲ساله
- ۱۱۲ عبدالمجید نارویی ۸مهر
حامد باجی زهی ۱۱۳ حامد باجی زهی (براهویی)  ۲۵مهر
سامی هاشم‌زهی ۱۱۴ سامی هاشم زهی فرزند نبی ۸مهر - ۱۶ساله
- ۱۱۵   گنگو زهی ریگی ۸مهر
سعید گرگیج ۱۱۶ سعید گرگیج ۸مهر
- ۱۱۷ - کبدانی فرزند خدابخش ۶آبان - (کودک ۱۲ساله)
عادل کوچکزایی (بریچی) ۱۱۸ عادل کوچکزایی (بریچی) ۶آبان
امید نارویی ۱۱۹ امید نارویی ۶آبان
امیر شهنوازی ۱۲۰ امیر شهنوازی ۶آبان
یاسر نارویی ۱۲۱ یاسر نارویی ۱۲آبان

یاد و راهشان گرامی.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/48b85aec-0908-423c-b684-605abaee965b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات