728 x 90

گرامی‌داشت ساسان عیدی‌وندی شهید قیام آبان ۹۸

ساسان عیدی‌وندی شهید قیام آبان
ساسان عیدی‌وندی شهید قیام آبان

وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۵آبان در گرامی‌داشت یکی از شهیدان نوجوان قیام آبان ۹۸ نوشت: «ساسان عیدی‌وندی، یک نوجوان ١٧ساله دیگر بود که در خیابان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم کشته شد.بعدا، رژیم بی‌شرمانه خانواده ساسان را مجبور کرد که او را بدون کالبد شکافی مستقل در دیروقت شب دفن کنند. ساسان تنها یکی از قربانیان بیشمار بسیج و سپاه در آبان_خونین بود. ساسان، ما یادت را گرامی داشته و به جهانیان می‌گوییم که فراموش_نمی‌کنیم».