728 x 90

گرامی‌داشت حماسه ۱۰شهریور و قتل‌عام مجاهدین در اشرف شهریور۱۳۹۲ - در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

پرداخت بهای آزادی شهادت زنان پیشتاز مقاومت ایران در ۱۰شهریور۱۳۹۲

۵۲شقایق برخاک اشرف - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست –کهکشان زهره

اصفهان

تصاویر و اسامی قتل‌عام شدگان در حمله مسلحانه به اشرف در شهریور۱۳۹۲

ای مرغهای طوفان پروازتان بلند زانسوی خواب مرداب آوازتان بلند

مشهد

نصب عکس چاپ شده شهید اشرف به همراه گل کنار آن روی مزار یک شهید دیگر

بجنورد

انتقام خون شهدای شهر اشرف را از قاتلان آنها خواهیم گرفت - شهدای پایداری و ایستادگی راهتان را ادامه می‌دهیم - یاد و خاطره شهدای شهر اشرف سمبل‌های فدا و مقاومت گرامی باد

گنبد

شهدای پایداری و ایستادگی راهتان را ادامه می‌دهیم

بابلسر

انتقام خون شهدای شهر اشرف را از قاتلان آنها خواهیم گرفت

خرم‌آباد

باغ شهدای اشرف به یاد شهیدان دلاور کهکشان خواهر زهره در شهریور سال۹۲ساخته شد که یاد آن شهدای دست بسته را همیشه زنده نگه دارد

درخت یادبود خواهر شهید قهرمان میترا باقرزاده

درخت یادبود خواهر زهره قائمی به یاد فرمانده دلاور حماسه کهکشان زهره در شهریور۹۲

درخت یادبود شهید قهرمان محمدرضا وشاق

درخت یادبود شهید قهرمان خواهر فاطمه کامیاب

درخت یادبود شهید قهرمان سعید اخوان

درخت یادبود شهید قهرمان رحمان منانی

آن فرو ریخته گلهای پریشان در خاک کز می جام شهادت همه مدهوشانند

نامشان زمزمه نیمه‌شب مستان باد تا نگوئید که از یاد فراموشانند