728 x 90

گرامی‌داشت ۵مهر ۶۰ با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

فعالیت کانون‌ های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌ های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

نیشابور

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران

از ۵مهر ۶۰تا ۵ قیام ادامه دارد زنده باد آزادی

تربت‌حیدریه

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان و دانشجویان و دانش‌آموزان در ۵مهر: ای جلاد ننگت باد

یاد شهدای پنجم مهر سال۶۰ گرامی، شهید محمود غلامی، خامنه‌ای بدونه به‌زودی سرنگونه

تهران

رهگشایان آزادی ایران راهتان ادامه دارد، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

از۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد زنده با د آزادی سلام بر شهیدان

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر۶۰ شاه سلطان ولایت مرگ فرا رسیده

از ثریا ابوالفتحی تا نکیتا اسفندانی از شهدای ۵مهر ۶۰ تا شهدای قیام آبان۹۸

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد درود بر رجوی

درود بر شهیدان راه آزادی از ۵مهر۶۰ تا مهر۹۹قیام ادامه دارد

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ راهتان ادامه دارد یاد حماسه‌سازان ۵مهر گرامی باد

شهدای ۵مهر۶۰ آنان که شعار مرگ بر خمینی را در ایران فریاد زدند از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد زنده باد آزادی

گرگان

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد درود بر رجوی - درود بر شهیدان راه آزادی از ۵مهر۶۰ تا مهر۹۹ قیام ادامه دارد

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

از قیام ۵مهر سال۶۰ تا قیام آبان ۹۸ زنده باد آزادی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

کرمانشاه

گرامی باد یاد شورشگران ۵مهر سال۶۰ تا شورشگران قیام۹۸ و نوید شورشگر

شیراز

زدن سنتور توسط نفر برای شهدای ۵مهر با شعار: به یاد شهدای ۵مهر۱۳۶۰