728 x 90

گرامی‌داشت ۵مهر۱۳۶۰ روزی که شعار مرگ بر خمینی برای نخستین بار در ایران طنین‌افکن شد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شیراز

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده.

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده.

رشت

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ راهتان ادامه دارد - یاد حماسه سازان ۵مهر گرامی باد

مسعود رجوی: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - مسعود رجوی: راهگشایان آزادی درود بر شما

تهران

پیام جوانان در ۵مهر سال۶۰: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده تهران. کانون شورشی ۵۶۰

پیام جوانان در ۵مهر سال۶۰: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده تهران. کانون شورشی ۶۵۰

از مهر سال۶۰ تا مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی

اصفهان

گرامی باد سالروز حماسه فروزان ۵مهر۱۳۶۰ روزی که شعار مرگ بر خمینی برای نخستین بار در ایران طنین‌افکن شد - از مهر سال۶۰ تا مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی

تهران

مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده از مهر سال۶۰ تا مهر سال۹۹ قیام ادامه دارد. زنده باد آزادی. کانون شورشی ۴۶۰

اراک

از ۵مهر سال۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه دارد زنده باد آزادی - مسعود رجوی: پیام جوانان در ۵مهر: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران

زنده باد آزادی - چیدن میز یادبود با عکس شهید قیام علیرضا انجوی

کرمانشاه

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

نیشابور

از ۵مهر ۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه دارد

قزوین

از ۵مهر ۶۰ تا ۵مهر۹۹ قیام ادامه دارد

سنندج

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - مسعود رجوی