728 x 90

چهل و هشتمین روز اعتصاب هفت‌تپه با شعار «شریعتی حیا کن خوزستان رو رها کن »

چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه صبح امروز شنبه ۱۱مرداد با حضور کارگران شرکت در مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت.با شعار "شریعتی حیا کن ، خوزستان را رها کن"