728 x 90

چهل و ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعتصاب کارگران هفت تپه در چهل وششمین روز
اعتصاب کارگران هفت تپه در چهل وششمین روز

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در چهل و ششمین روز خود، پنجشنبه ۹مرداد مانند روزهای گذشته در مقابل فرمانداری شوش ادامه یافت. در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تأکید کردند. امروز کارگران شعار می‌دادند:‌ «مرگ بر استاندار»