728 x 90

وظایف پرسنل مردمی ارتش در شرایط قیام

مصاحبه با سروان خلبان مصطفی وجدانی طباطبایی، خلبان جنگنده اف۵