728 x 90

وضعیت اسفناک مردم ساری و کمبود نان در شهریار و ماهدشت

عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

وضعیت اسفناک مردم ساری

بر اساس گزارش مردمی از ساری یک نفر گزارش کرد: «امروز در بیمارستان موسوم به امام ساری مریضی پول نداشت. همکارها پول جمع کردیم تا مرد ۴۵ساله کارگر روزمزد بچه‌اش را ترخیص کند. گریه کردیم ... آنقدر کارگر بیچاره دستش خالی بود. از ته دل بهش کمک کردیم. باید ریشه فساد و ظلم و جور را خشک کرد. مادر بچه اومد حاضر بود از فقر آبرویش را گرو بذاره تا پول دارو حساب بشه!

حالم از خودم گاهی بهم می‌خوره. تا چقدر مگر ما می‌تونیم کمک کنیم. دارو میره عراق و سوریه مجانی متأسفانه مردم خودمون از نداری و فقر به چه روزی افتاده‌اند!»

کمبود نان در شهریار و ماهدشت

گزارشی از وضعیت نان در شهریار و ماهدشت: چند روز است در نانوایی‌های شهریار نان پیدا نمی‌شود. نانواییها هنوز باز هستند ولی آرد به آنها نمی‌دهند. در ماهدشت کرج هم یک هفته است قحطی نان شده است، به چند جا مراجعه کردند ولی بسته بود. قیمت نان لواش ۳۰۰تومان و بربری ۱۰۰۰تومان است. این در حالیست که این نانها بی‌کیفیت است.