728 x 90

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی با شعار «کارکر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد»

دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی
دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی امروز با تجمع در محوطه دانشگاه و حمل پلاکاردهایی از خیزش کارگر ان به‌پا خاسته در اهواز و شوش حمایت کردند. 

روی پلاکاردهای دانشجویان این شعارها نوشته شده بود:

«کارگر، معلم،‌ دانشجو، اتحاد، اتحاد

نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد

نان، کار، آزادی، پیروزی نهایی»

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی

همبستگی دانشجویان دانشگاه علامه با کارگران اعتصابی