728 x 90

همراهی هموطنان با مراسم تحویل سال ۱۳۹۸و سخنان مریم رجوی در آغاز سال نو

تصاویری از شهرهای سراسر ایران

مراسم تحویل سال ۱۳۹۸ با حضور مریم رجوی
مراسم تحویل سال ۱۳۹۸ با حضور مریم رجوی

تصاویری از شهرهای سراسر ایران
همراهی هموطنان با مراسم تحویل سال ۱۳۹۸ و سخنان رجوی در آغاز سال نو