728 x 90

نمای روز ـ نگرانی رئیسی از خشم و عصبانیت مردم

اعتراف به فاصله عمیق مردم با خامنه‌ای و کارگزاران نظامش نشانه گسترش خشم و نفرت عمومی و کابوس قیام در آستانهٔ آبان است.

علی اکبری در نمایش جمعه تهران ـ ۳۰مهر ۱۴۰۰: وجود فاصله و شکاف بین مسئولان و مدیران با مردم این به هر بهانه‌یی که باشه خواست شیاطین است و این را باید باهاش مقابله کرد

در همین لحظه مجری نمایش جمعه مشهد (جمعه مشهدـ ۳۰مهر ۱۴۰۰) هم با نگرانی گفت: دقت کنید یک کج سلیقگی خدای نکرده ممکن است حوادثی برای ما به‌وجود بیاورد

آخوند جلاد می‌خواهد خشم و نفرت مردم را به حساب پروژه‌های نیم تمام بگذارد

رئیسی جلاد ـ ۳۰مهر ۱۴۰۰: مواجهیم با پروژه‌های بسیار نیمه تمام این پروژه‌ها مردم را به ستوه در آورده حسابی مردم را عصبانی کرده.

و این هم پاسخ مردم اردبیل به جلاد۶۷ در ورود به اردبیل

پلاکاردهای مرگ بر رئیسی – رئیسی برو گمشو...

راستی! مردم از چه به ستوه آمدند و علت عصبانیت جوانان چیست؟

کلییپ یک هموطن:

آقای رئیسی ما دردمان را به کی بگویم توی این جامعه بابا ما شما را نمی‌خواهیم پاشید برید

یک هم‌وطن: از همه مهمتر دردناک‌تر یک بچه کوچک هم همراهشان است می‌بینید تورو خدا تورو خدا نگاه کنید آخه خدا لعنتت کند خامنه‌ای خدا لعنتت کند خامنه‌ای

خشم و عصبانیت مردم از خامنه‌ای و نظامی‌ است که از هر وسیله‌ای برای زجرکش کردن مردم استفاده می‌کند

یک هموطن: خامنه‌ای آن سپاه دزدش منابع ثروت کشور را غارت می‌کنند وضع ما اینجوری ببینید.

خامنه‌ای مرگ بر تو از سوراخ موش می‌کشیدم بیرون مطمئن باش.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات