728 x 90

قیام ایران-شماره ۱۹۶

مریم رجوی: قیام آفرینان به چیزی کمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

قیام در حال گسترش است، شهرهای شورشی به هم می‌پیوندند و فریاد آزادی رساتر می‌شود

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، به خیزش مردم به‌پا خاسته تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اراک، شاهین شهر، نجف آباد و دیگر شهرهای ایران درود فرستاد و گفت: زنان و جوانان قیام آفرینی که امروز بار دیگر با پایداری در مقابل پاسداران و بسیجیان و لباس شخصی‌های جنایتکار شعله‌های قیام را فروزانتر کردند، نمایندگان نسل بی‌قراری هستند که به چیزی کمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند. آنان خشم و نفرت عموم مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم را به نمایش گذاشتند.

مردم شهرهای مختلف امروز پنجشنبه ۱۱مرداد (۲اوت) با فریادهای مرگ بر دیکتاتور؛ توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه؛ این ماه ماه خونه آخوند سرنگونه؛ به خیابانها ریختند. شهرهای شورشی یکی بعد از دیگری به یکدیگر می‌پیوندند. فریاد مردم تشنه آزادی رساتر می‌شود و قیام لحظه به لحظه در حال گسترش است.

نیروهای سرکوبگر با گاز اشک‌آور، شلیکهای هوایی و شلیک با گلوله‌های مشقی درصدد خاموش کردن خیزش مردم بر آمدند، اما به‌رغم مجروح شدن و دستگیری شماری از تظاهر کنندگان، جوانان شورشی با اتحاد و پایداری به مقابله پرداختند. هیچ نیرویی قدرتمندتر از جوانان همبسته و متحد نیست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۱۱مرداد ۱۳۹۷(۲اوت ۲۰۱۸)