728 x 90

مخالفت نمایندگان کنگره با لغو تحریم‌های رژیم ایران

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا

به‌نوشته واشنگتن فریبکن جمهوریخواهان هشدار دادند کنگره به توافق جدید با رژیم ایران مقید نخواهد بود. رهبران جمهوریخواه قول دادند که جلو رفع هر گونه لغو محتمل تحریم‌ها علیه رژیم ایران را می‌گیرند. رهبران جمهوریخواه از کمیته‌های روابط خارجی و نیروهای مسلح می‌گویند هر تضمینی که توسط دولت بایدن داده شود از جمله رفع تحریم‌ها رد خواهد شد مگر آن که برای تصویب به کنگره آورده شود.

واشنگتن‌فری‌بیکن افزود: قانونگذاران آمریکا هم‌چنین این پیام را برای رژیم ایران می‌فرستند که هر قولی‌ در مورد رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک پس گرفته خواهد شد (واشنگتن فری بیکن ۱۸فروردین).