728 x 90

محاکمه جاسوس وزارت اطلاعات رژیم ایران در آلمان

محاکمه جاسوس وزارت اطلاعات در آلمان
محاکمه جاسوس وزارت اطلاعات در آلمان

دادگاه آلمان یک جاسوس اطلاعات رژیم آخوندی را محاکمه کرد. وی که عبدالحمید سین معرفی شده و افغانی است، تحت پوشش مترجم در ارتش آلمان کار می‌کرد. جرم این فرد که از دیماه سال ۹۷ در زندان است جاسوسی برای اطلاعات آخوندی و خیانت و نقض قوانین رسمی در۱۸مورد عنوان شده است. به‌نوشته مطبوعات آلمان فرد مذکور به اطلاعات حساس از جمله اطلاعات پرسنل آلمانی مستقر در افغانستان دسترسی داشته است.

توماس برگمن قاضی دادگاه گفت به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی محاکمه «تا اطلاع ثانونی» پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. همسر این مرد نیز متهم به شراکت در خیانت شده است.