728 x 90

مادر شهید قیام آبان جواد بابایی زاده، من رأی نمی‌دهم

مادر داغدار و دادخواه شهید قیام آبان ۹۸جواد بابایی زاده:

پسر من بیگناه بود چرا او را کشتند؟ من رأی نمی‌دهم