728 x 90

خط فقر ۸میلیون شد

به گزارش روزنامه حکومتی آرمان، فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور ایران انجام می‌دهد، می‌گوید: «سبد معاش در شهریورماه از مرز ۸میلیون تومان عبور کرده است».

بر اساس این گزارش دستمزد پایه عموم کارگران ایران که در ابتدای سال ۹۸ شورای عالی کار رژیم ۱ونیم میلیون تومان تصویب کرده بود و مدعی بود که به یک‌دوم خط فقر رسانده است ظرف ۶ماه به کمتر از یک‌پنجم خط فقر تنزل کرد و کارگران به ۴میلیون و ۳۱۵هزار تومانِ اضافه بر حقوقشان نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را به سطح فروردین ۹۸ برسانند.

افزایش تصاعدی و دیوانه‌وار قیمتها که موجب بالارفتن خط فقر و نابودی میلیونها ایرانی در ۶ماه گذشته شده محصول سوداگری سران و غارت سیستماتیک سپاه و اقمار جنایتکارش است.

گسترش فساد در نهادهای حکومتی که ریشه در ارگانهای تحت‌امر خامنه‌ای دارد آن‌قدر علنی شده که یک نماینده مجلس ارتجاع ضمن اعتراف ناگزیر به سرچشمه‌های فساد در بالای حکومت، نادیده گرفتن آن را بزرگترین فساد معرفی می‌کند: »نادیده گرفتن سرچشمه‌های فساد اقتصادی خودش بزرگترین فساد است».

آخوند صدیقی ماه گذشته ضمن اعتراف به فساد سیستماتیک و «مسئولان فاسد» گفت: «مردم از فساد جانشان به لب رسیده و فریادشان بلند است».