728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

ایوانکی (سمنان) کانون شورشی موسی خیابانی

آتش زدن درب پایگاه بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون های شورشی در ایوانکی

اراک -کانون شورشی۳۴۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس خمینی ملعون

فعالیت کانون های شورشی در اراک

آمل

آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی

سبز وار

آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای آمل و سبزوار

اصفهان

مسعود رجوی: وحشت بی‌پایان رژیم از خطر قیام و سرنگونی مبین تیک تاک فنا و پایان است

تهران

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شله برکش درود بر رجوی

بابلسر

شورش و قیام ادامه دارد بازمی آییم کانون شورشی۴۳۰

الشتر (لرستان)

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

یزد

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

مرگ بر خامنه‌ای سلام بر آزادی / مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای