728 x 90

فرمان شهردار رژیم در آبادان برای ضرب ‌و شتم معترضان

قیام آبان ۹۸ در  ایران
قیام آبان ۹۸ در ایران

حرفهای شهردار رژیم در آبادان که در آن مردم را به ضرب و جرح معترضان تشویق می‌کند، به افتضاحی دیگر در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شیرازی شهردار وحشی رژیم در آبادان در تلویزیون حکومتی گفت:

«من خواهش می‌کنم که مردم حتماً با آتش‌زنندگان شدیداً برخورد کنند. یعنی اگر کسی را ببینند مخزن زباله‌ای را آتش زده اول خودشون از خجالتش دربیایند یعنی یک فصل کتک بزننشو بعد تحویل نیروی انتظامی بدهند. جدی میگم».

این رفتار دست پروردگان بیت ولایت است که علناً مردم را به ضرب و شتم افراد دیگر فراخوان می‌دهند.