728 x 90

فرانسه اعدام نوید افکاری را محکوم کرد

وزارت خارجه فرانسه - محکومیت اعدام نوید افکاری
وزارت خارجه فرانسه - محکومیت اعدام نوید افکاری
وزارت خارجه فرانسه روز ۲۳شهریور۹۹ در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعدام نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی را محکوم کرد.

سایت وزارت خارجه فرانسه ۱۳سپتامبر۲۰۲۰

ایران -اعدام نوید افکاری -بیانیه مطبوعاتی وزارت امور اروپایی و امور خارجی

فرانسه اعدام نوید افکاری در ایران در تاریخ ۱۲سپتامبر ۲۰۲۰ را محکوم می کند.

فرانسه برعلاقمندی خود به آزادی بیان و آزادی تظاهرات مسالمت آمیزو حق هرکس برای داشتن دادگاهی منصفانه تاکیدمی کند.

فرانسه بر مخالفت مستمر خود را با مجازات اعدام درهرمکان و تحت هر شرایطی تاکید می کند.

فرانسه همچنان بر تعهد قاطع خود بر امحاء جهانی این مجازات غیر عادلانه ضدبشری و ناکارآمد باقیست.

فرانسه تمامی کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می کنند، به ایجاد مهلت قانونی(توقف موقت) با این نظر گاه که بطور کامل لغو شود، فرا می خواند.