728 x 90

عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم: ارتباط حوادث ایران و عراق و لبنان را ساده نپنداریم

آخوند دری نجف آبادی
آخوند دری نجف آبادی

دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم روز شنبه ۲۳ آذر ۹۸ درباره اعتراضات سراسری در ایران و عراق و لبنان و همزمانی آنها با یکدیگر گفت: حوادث اخیر در کشور به‌دنبال سهمیه‌بندی بنزین و نیز همزمانی با حوادث عراق و لبنان به این سادگی نیست و هزاران توطئه و خیانت پشت آن خوابیده و همان‌طور که دشمنان این مرز و بوم خودشان اعتراف کردند دو تا سه سال برای این حوادث نقشه کشیده و توطئه کرده‌اند.

وی که کشتار در اعتراضات سراسری در آبانماه توسط رژیم و نیروهای سرکوبگر را با عنوان کشته‌سازی نام برد و افزود: دشمن در تلاش است تا اتحاد کشورهای دوست و همسایه ایران و عراق را به هم بریزد.

این آخوند حکومتی با نگرانی از وضعیت انفجاری جامعه و اعتراضات ضدرژیم ایران در عراق، اضافه کرد: با توجه به اوضاع فعلی نباید به دشمنان اجازه سوءاستفاده از این شرایط را بدهیم و دولت و مجلس در این زمینه باید هوشیار باشند و برای روابط حسنه دو کشور تلاش کنند.