728 x 90

در شهرهای میهن - گرامی‌داشت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهرانپارس

ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی - مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

سی مهر سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی مبارک باد - مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی

تهران

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی - برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

ایران مریم مریم ایران - مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

گرامی باد سی مهر سالروز خجسته انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس جمهور برگزیده برای سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

بندرعباس

آزادی با مریم رجوی

اسفراین

۳۰ مهر سالروز معرفی مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران مبارک باد

همایونشهر

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

جویبار (مازندران)

ایران مریم مریم ایران

نکا (مازندران)

ایران مریم مریم ایران

نکا (مازندران)

ایران مریم مریم ایران

زنجان

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

یاسوج

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران

ایران مریم خواهر مریم عزیز

ایران مریم آزادی، ایران درانتظار است

شهریار

مرگ بر خامنه‌ای دورد بر مریم رجوی

دورود (لرستان)

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادگی مرگ بر خامنه‌ای

ایران آزاد با مریم رجوی - کانون شورشی ۲۵۰

ساوه

ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

ایران آزاد با مریم رجوی

تهران

مریم رجوی آزادی و پیروزی در دستان شماست - کانون شورشی۶۰۱

رشت

ایران آزاد با مریم رجوی - دمکراسی آزادی با مریم رجوی

اراک

سی مهر سالروز معرفی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا - کانون شورشی ۱۲۴

اصفهان

مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی

زاهدان

سی مهر سالروز معرفی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد - مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

تهران

مریم رجوی آزادی و پیروزی در دستان شماست

همدان

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی - ایران مریم آزادی - خواهر مریم عزیز ایران درانتظار است

کرج

دمکراسی آزادی با مریم رجوی ۳۰مهر مبارک مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا - مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی سی مهر مبارک