728 x 90

شهادت نویدها شعله‌های قیام مردم ایران را فروزانتر می‌کند - نوید انتقامت را می‌گیریم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظامی آخوندی است - شهادت نویدها شعله‌های قیام مردم ایران را فروزانتر می‌کند

تهران

مریم رجوی: شهادت نویدها شعله‌های قیام مردم ایران را فروزانتر می‌کند

شیراز

مسعود رجوی: آتش جواب اعدام - نوید انتقامت را می‌گیریم

رشت

آتش جواب اعدام

شیراز – کانون شورشی۷۴۵

آتش زدن حوزه جهل و جنایت مکارم شیرازی

اصفهان - کانون شورشی۸۴۰

تهاجم همزمان به پایگاه بسیج سپاه پاسداران و پایگاه بسیج سرکوبگر زنان (ضد کوثر)

قائمشهر - کانون شورشی۹۶۰

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت و سرکوب زنان (ضد فاطمه زهرا)

تهران - کانون شورشی۲۲۰

آتش زدن کمیته امداد خمینی ملعون - معاونت مشارکتهای مردمی

تهران

مریم رجوی: ضحاک مار به‌دوش ولایت فقیه در جنایت بزرگ دیگری نوید افکاری را سر بدار کرد، اما دیر نخواهد بود که پاسخ خود را از مردم و جوانان شورشگر در شعله‌ورتر شدن آتش قیام سرنگونی خواهد گرفت. جوانان شورشی در همبستگی با مردم قهرمان فارس و در اعتراض به خون به ناحق ریخته شده نوید به‌پا می‌خیزند.

بپا خیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را بگیریم - شورش و قیام جواب اعدام

مریم رجوی: شهادت نوید شعله‌های قیام مردم ایران را فروزانتر می‌کند و حکومت آخوندها را برای همیشه به گور می‌سپارد

آتش جواب اعدام - نوید انتقامت را می‌گیریم

مشهد

‌اعدام می‌کنی گور خود کنی به دست خود، خامنه‌ای تو را از آتش انتقام خلق گریزی نیست. نوید راهت تا سرنگونی رژیم خونخوار ادامه دارد

انشاءالله با قیام خلق در این آتش می‌سوزید

مرودشت

آتش جواب اعدام نوید افکاری آزادیخواه -انتقام خون نوید افکاری را به‌زودی خواهیم گرفت

لاهیجان

انتقام خون نوید را می‌گیریم

تنها راه اعدام نشدن نویدها شورش و قیام است کانون شورشی ۵۵۰

انتقام خون نوید افکاری را به‌زودی می‌گیریم از همه آزادیخواهان جهان می‌خواهم برای سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی به کمک مردم ایران بشتابند - اعدام می‌کنی سرنگونت می‌کنیم - کانون شورشی۵۵۰

اهواز

آتش جواب اعدام و نفر می‌گوید اعدام می‌کنی سرنگونت می‌کنیم گور خود کنی به دست خود... ... نوید راهت تا سرنگونی ادامه دارد

رشت

آتش جواب اعدام انتقام خون نوید را می‌گیریم نوید راهت ادامه دارد - آتش جواب اعدام

کرمانشاه

نوید راهت ادامه دارد - آتش جواب اعدام کانون شورشی قاصدک

آبادان

بپا خیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را بگیریم - من نیز یک نوید افکاری دیگر هستم و تا انتقام خون شهید نوید افکاری به مبارزه با این رژیم ضحاک ادامه خواهم داد. زنده باد آزادی

ماهشهر

انتقام خون نوید را می‌گیریم

شیراز

اعدام نوید افکاری از فرزندان قهرمان کازرون به‌دست جنایتکاران خامنه‌ای را محکوم می‌کنیم

کرج

مسعود رجوی: تنها راه رهایی آتش برابر آتش

تهران

مرگ بر خامنه‌ای انتقام خون نوید را می‌گیریم

مردم گدایی می‌کنند آقا خدایی می‌کند انتقام خون نوید افکاری را می‌گیریم

بپا خیزیم و انتقام خون نویدها را بگیریم

رشت

تنها راه اعدام نشدن نویدها شورش و قیام است - کانون شورشی ۵۵۰

تهران

تنها راه اعدام نشدن نوید ها شورش و قیام است انتقام خون نوید را می‌گیریم تنها راه سرنگونی رژیم در تمامیت است

بپا خیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را بگیریم - تنها راه اعدام نشدن نوید ها شورش و قیام است

کرج

انتقام خون نوید را می‌گیریم - آتش جواب اعدام - بپا خیزیم و انتقام خون نوید و نوید ها را بگیریم

شیراز

آتش جواب اعدام، سرنگونت می‌کنیم - اعدام می‌کنی گور خود کنی زدست خود

آتش جواب آتش اعدام می‌کنی سرنگونت می‌کنیم - بپاخیزید و انتقام خون نوید و نوید هارا بگیریم

تهران

انتقام خون نویدها را می‌گیریم، شما اعدام می‌کنید ما به آتش می‌کشیم

نوید جان راهت ادامه دارد هواداران مجاهدین - شور و قیام پاسخ اعدام مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شیراز

مریم رجوی: جوانان غیرتمند فارس و کازرون به اعتراض علیه احکام جنایتکارانه رژیم علیه برادران افکاری بپا خیزید

اعدام نوید افکاری از فرزندان قهرمان کازرون به‌دست جنایتکاران خامنه‌ای را محکوم می‌کنیم