728 x 90

شعارنویسی و پخش تراکت در استقبال از مریم رجوی در شهرهای میهن - می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

قم

مریم رجوی: می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

تهران-کانون شورشی۶۰۵

مریم رجوی: الگو زنی شجاع و الهام‌بخش برای زنان ایران

تهران

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی / ایران مریم مریم ایران

اصفهان

‌مریم عزیز بیا و چشم مردم ایران را روشن کن - کانون شورشی ۸۶۹

تهران

‌مریم جان ایران با تو گلستان می‌شود کانون شورشی ۹۰۹ / ایران مریم مریم ایران / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی مریم منتظر آمدنت هستیم. دمکراسی آزادی با مریم رجوی. حاضر حاضر حاضر

بهبهان

ایران مریم مریم ایران

رشت

مریم ایران ایران مریم

گرگان

آزادی ایران با مریم رجوی

شیراز

ایران مریم مریم ایران

بروجرد

می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

جیرفت

دمکراسی آزادی با مریم رجوی / مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

قم

مرگ بر خامنه‌ای