728 x 90

شعارنویسی در شهرهای میهن، می‌توان و باید این زیباترین وطن را آزاد کرد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

می‌توان و باید

کرج

مریم رجوی: می‌توان و باید هزار کانون شورشی برپا کرد - می‌توان و باید این زیباترین وطن را آزاد کرد

می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد - می‌توان و باید ظلمت و بیداد را ویران نمود - آری می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد

مشهد

می‌توان و باید این رژیم را سرنگون کرد زنده باد مجاهدین خلق

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید هزار کانون نبرد و مقاومت برپا کرد

- می‌توان و باید که این دجالان را از خاک پاک ایران جارو کرد

- می‌توان و باید این زیباترین وطن را از یوغ آخوندها رها کرد

- می‌توان و باید شرایط را تغییر داد و ایران را آباد و آزاد کرد

- می‌توان و باید دیکتاتوری را نابود و سرنگون کرد

- می‌توان و باید بساط رعب و وحشت را از بین برد و به قله‌های رهایی و آزادی رسید / زنده باد ایران آزاد زنده باد مریم

کرج

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد - می‌توان و باید

اصفهان

مریم رجوی می‌توان و باید این رژیم دیکتاتور را سرنگون کرد

کرمانشاه

می‌توان و باید ایران را نجات داد

سقز

می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

تهران

می‌توان و باید

کاشان

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

کرج

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد