728 x 90

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

اعتصاب کارگران هفت تپه
اعتصاب کارگران هفت تپه

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه شنبه ۷تیر ادامه یافت.

کارگران نیشکر هفت‌تپه همچون روزهای گذشته اعتصاب خود را درمحوطه شرکت ادامه دادند.

تا کنون که ۱۳روز از تجمع کارگران می‌گذرد هیچ پاسخی از طرف مسئولین شرکت به کارگران محروم داده نشده است.

قیام

صحنه‌ای از اعتراض کارگران شرکت هفت‌تپه