728 x 90

درگیری دیگری در جلسه یکی از نهادهای غارتگر حکومتی

شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت‌ برق در منطقه زنجان و قزوین
شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت‌ برق در منطقه زنجان و قزوین

یکی از صحنه‌های معمول در ارگانهای حکومتی، درگیری در جلسات این نهادهای غارتگر هست.

بدلیل ریزشهای مداوم شاخصهای بورس غارت‌شدگان خواستار بازگرداندن سرمایه‌های غارت شد‌ه‌شان هستند، موضوعی که هیچگاه توسط عوامل حکومتی پاسخ داده نمی‌شود.

روز چهارشنبه ۲۹ دیماه در جلسه شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت‌ برق در منطقه زنجان و قزوین، که برای انتخاب هئیت‌رئیسه این ارگان حکومتی بود به درگیری و تشنج کشیده شد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/de29f7a3-a891-45a6-a1bc-0a8098526283"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات